Forum koji se bavi o uzgajanju i prodavanju zeceva.......
 
HomeТражиРегиструј сеПриступи

Share
 

 Zec u okvirima Zakona

Go down 
АуторПорука
Admin
Admin


Број порука : 16
Join date : 14.06.2009

Zec u okvirima Zakona Empty
ПорукаНаслов: Zec u okvirima Zakona   Zec u okvirima Zakona Icon_minitimeSun Jun 14, 2009 7:59 am

Divlji zec, Lepus europaeus tj europski zec, zaštićena je vrsta u Republici Hrvatskoj.
Ovdje ćemo govoriti o zecu, divljoj životinji koja obitava na prostoru Republike Hrvatske. Kunić i zec su različite životinje no zec je u našoj državi daleko rasprostranjeniji te se od divljih životinja u Udruzi Utočišta kunića i divljih zečeva u preko 99% prijava radi divljim zecu a ne divljem kuniću.

Jednostavnim riječnikom bliskim čitateljima citirati ćemo, pojednostaviti, izdvojiti najbitnije djelove, te ćemo raspraviti Zakone koji se odnose na divljeg zeca (zeca običnog - europskog smeđeg zeca, lat. Lepus europaeus):

Zakon o zaštiti prirode n.n. 70/05
Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim n.n. 7/06,
Pravilnik o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu n.n. 146/05,
Prilog Pravilniku o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidencije zaštićenih životinja u zatočeništvu.


Zakon o zaštiti prirode
Što znači da je zec zaštićen?
To znači da se na ovu životinju primjenjuje Zakon o zaštiti prirode, n.n. 70/05 i da se sa zecom mora postupati na točno propisani način kakav je opisan u ovom tekstu. Vezano za Zakon o zaštiti prirode, na zeca se odnose i pravilnici o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim te o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu.

Zec je proglašen divljom životinjom temeljem članka 85, stavka 1. Zakona o zaštiti prirode a koji kaže:

"Divlje svojte čine primjerci slobodnoživućih životinja te njihovi uzgojeni primjerci"

Zec proglašen i zaštićenom životinjom temeljem članka 19. istog Zakona, a odnosi se na Zaštitu i očuvanje divljih svojti - zaštićenih svojti:

" Divlje svojte koje su ugrožene ili rijetke, zaštićuju se kao strogo zaštićene svojte i zaštićene svojte."

Stavak 3. istog članka tog zakona otkriva da je zec zaštićena životinja radi svoje osjetljivosti te je potencijalno ugrožen.

Detalji:

Temeljem Zakona o zaštiti prirode, članak 7. točka 46.: - Utočište za životinje je prostor, namijenjen privremenom boravku, odnosno liječenju bolesnih ili ranjenih životinja, odbačenih mladunaca koji sami još nisu sposobni preživjeti u prirodi, te životinja koje su bile oduzete vlasniku radi protupravnog zadržavanja u zatočeništvu, nedopuštene trgovine, izvoza, uvoza i radi drugih zakonom određenih razloga. Točka 48.: - zahvat u prirodi je svako privremeno ili trajno djelovanje čovjeka na prirodu koje može narušiti prirodnu ravnotežu, ako to djelovanje nije u cilju zaštite i očuvanja prirode.

Zabranjeno je bez opravdanog razloga uznemiravanje, hvatanje, ozljeđivanje divljih životinja, smanjivanje brojnosti populacije divlje svojte (ubijanje, uklanjanje i sl.), uništavanje ili oštećivanje njezinog staništa ili mijenjanje njezinih životnih uvjeta u mjeri u kojoj bi postala ugrožena. Opravdani razlog utvrđuje Ministarstvo.

Čl. 89.: Za hvatanje životinja koje pripadaju kategoriji zaštićenih divljih svojti iz ovoga Zakona, u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, ako nije ovim ili drugim zakonom drugačije propisano, potrebno je ishoditi dopuštenje Ministarstva. Dopuštenje se izdaje rješenjem. Radnje iz ovoga članka mogu se obavljati uz suglasnost vlasnika ili nositelja prava na prirodnim dobrima.

Držanje i uzgoj divljih svojti
Članak 104. (n.n. 70/05 Zakona o zaštiti prirode)

(1) Zabranjeno je životinje divljih svojti držati u zatočeništvu u neprikladnim uvjetima i bez odgovarajuće skrbi. (vidjeti niže Pravilnik o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu)

(2) Fizičke ili pravne osobe koje postanu vlasnici zaštićenih životinja s namjerom njihova držanja u zatočeništvu, dužne su o tome izvijestiti Ministarstvo u roku trideset dana po stjecanju vlasništva nad tim životinjama.

(3) Životinje iz stavka 2. ovoga članka za koje je to propisano trajno i nezamjenljivo se propisno obilježavaju.

(4) Uvjete držanja, način obilježavanja i evidencije životinja iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje ministar pravilnikom. (Pravilnik o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu)

Članak 105.

(1) Fizička ili pravna osoba koja namjerava držati životinje zavičajnih ili stranih divljih svojti zaštićenih na temelju Zakona u zatočeništvu s namjerom prikazivanja javnosti u zoološkim vrtovima, akvarijima, terarijima ili sličnim prostorima, dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva. Dopuštenje se izdaje rješenjem.

(2) Dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka izdat će se ako podnositelj zahtjeva dokaže da su ispunjeni propisani uvjeti, te da će životinje prikazivati u okruženju koje oponaša prirodne uvjete u staništu i koje ne iskrivljuje saznanja o biologiji svojte.

Članak 106.

(1) Fizička ili pravna osoba koja namjerava uzgajati zavičajne ili strane divlje svojte dužna je ishoditi dopuštenje sukladno ovome Zakonu ili posebnom propisu.

(3) Za životinje iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može odrediti trajno i nezamjenljivo obilježavanje.

(4) Vlasnik životinje iz stavka 1. ovoga članka dužan je osigurati da životinja ne pobjegne u prirodu, te je odgovoran za štetu koju ta životinja prouzroči.


Članak 107.

(1) Pravna i fizička osoba, koja trguje zaštićenim zavičajnim ili stranim divljim svojtama za koje je to posebno propisano pravilnikom iz stavka 4. ovoga članka, dužna je pribaviti potvrdu Ministarstva. U slučaju odbijanja zahtjeva, donosi se rješenje.

(2) Trgovati se može samo primjercima uzgojenim u prijavljenom uzgoju ili primjercima koji imaju ispravu o dopuštenom podrijetlu, uz uvjet da je primjerak ili pošiljka propisno obilježena.

(3) Prilikom trgovine zaštićenim životinjama prodavatelj, odnosno vlasnik dužan je:

– osigurati odgovarajuće uvjete za držanje životinja sukladno ovom Zakonu i drugim propisima,

– voditi evidenciju o trgovini životinjama i

– novome vlasniku izdati potvrdu o podrijetlu životinje.

(4) Uvjete trgovine i izdavanja potvrde za trgovinu, sadržaj zahtjeva i potvrde, vođenje evidencije o trgovini i nadzor, ministar propisuje pravilnikom iz članka 101. stavka 4. ovoga Zakona.

(5) Potvrde i drugi akti izdani na temelju ovoga Zakona u svrhu trgovine zaštićenim svojtama mogu se koristiti samo za primjerke na koje se odnose.

Članak 108.

(1) Primjerke zaštićenih divljih svojti koji se nedopušteno drže u zatočeništvu ili uzgajaju ili kojima se obavlja nedopuštena trgovina, oduzima nadležni inspektor uz izdavanje potvrde.


(2) Oduzeti primjerci iz stavka 1. ovoga članka zbrinjavaju se na trošak Ministarstva privremeno ili trajno kod fizičkih ili pravnih osoba koje ovlasti Ministarstvo.Prema članku 185. Zakona o zaštiti prirode, u provedbi inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i obvezu nadziranim osobama privremeno oduzeti: predmete kojima je učinjeno kazneno djelo ili prekršaj predviđen ovim Zakonom,te pokretnu zaštićenu prirodnu vrijednost i odrediti njihovu pohranu, odnosno čuvanje. Oduzeta pokretna prirodna vrijednost može se ustupiti karitativnoj ili drugoj udruzi uz potvrdu primitka, ali ne u svrhu trgovine.

Prema članku 186. Zakona o zaštiti prirode, inspektor između ostalog ima pravo i obvezu nadziranim osobama, koje nemaju dopuštenje Ministarstva ili druge suglasnosti, rješenjem zabraniti rastjerivanje, hvatanje, držanje, ubijanje i prepariranje zaštićenih životinja i njihovih razvojnih oblika, te uklanjanje gnijezda ili legla zaštićenih divljih svojti, promet zaštićenih prirodnih vrijednosti, promet primjercima životinjskih svojti zaštićenim na temelju međunarodnih ugovora kojih je stranka Republika Hrvatska.

Inspektor može narediti hitne mjere radi zaštite života ljudi i smanjivanja štete nastale zbog obavljanja nedopuštenih djelatnosti, radnji ili zahvata. Inspektor je ovlašten zabraniti oštećivanje ili uništavanje staništa zaštićenih divljih svojti, kao i druge radnje i zahvate suprotno odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa.


Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim
Ovaj je Pravilnik donesen temeljam Zakona o zaštiti prirode koji je važeći u RH, na zahtjev Državnog zavoda za zaštitu prirode. Zec se prema njemu dakle, nalazi na popisu zaštićenih životinja.

PRILOG III. Pravilnika : ZAŠTIĆENE ZAVIČAJNE SVOJTE - Tabela ->

Sisavci Porodica Vrsta - Znanstveno ime Vrsta - - Hrvatsko ime Napomena
Leporidae Lepus europaeus Europski zec L

Isti status sa divljim zecom imaju primjerice i iduće zaštićene životinje:

Europski dabar (lat. Castor fiber )
Čagalj (lat. Canis aureus)
Mrki medvjed (lat. Ursus arctos)
Divokoza (lat. Rupicapra rupicapra)


Važno za nalaznike beba zečeva koji žele ostaviti divljeg zeca za kućnog ljubimca suprotno potrebama te zaštićene životinje:
Pravilnik o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu
Ovaj pravilnik donesen je na temelju članka 104. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05). U daljnjem tekstu izdvojili smo one djelove pravilnika koji se odnose na divljeg zeca.

Članak 1.:

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti držanja zaštićenih životinja u zatočeništvu, te način njihova obilježavanja i evidencije. Zaštićene životinje u smislu stavka 1. ovoga članka su jedinke zavičajnih i stranih divljih svojti, zaštićene u smislu Zakona o zaštiti prirode, uključujući i kućne ljubimce koji pripadaju takvim divljim svojtama i koriste se kao životinje za društvo (u daljnjem tekstu: životinje).

Članak 2.:

Uvjete držanja životinja u zatočeništvu utvrđene ovim Pravilnikom dužne su osigurati fizičke i pravne osobe koje:

uzgajaju životinje,
obavljaju trgovačku djelatnost životinjama,
drže životinje s namjerom prikazivanja javnosti u zoološkim vrtovima, akvarijima, terarijima ili sličnim prostorima,
postanu vlasnici životinja u svrhu držanja kao kućnih ljubimaca.
Članak 3. :

Uvjeti držanja životinja u zatočeništvu obuhvaćaju osiguranje odgovarajućeg smještaja i skrbi o životinjama. Uvjeti smještaja i skrbi o životinjama utvrđeni su u Prilogu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.:

Smještaj za životinje mora biti tehnički i funkcionalno uređen tako da životinje imaju:

dovoljno prostora, da nisu ograničene u obavljanju osnovnih fizioloških, etoloških i drugih bioloških potreba primjerenih vrsti, starosti, stupnju razvoja i prilagodbe, u skladu sa stručnim iskustvima i znanstvenim spoznajama,
odgovarajuće osvjetljenje, dnevno-noćni ritam, temperaturu, vlažnost, prozračivanje, koncentraciju plinova te odgovarajući omjer tekućina i plinova, koji odgovara potrebama vrste i njezinih ekotipova, starosti, stupnju razvoja i prilagodbi životinja, uz što manji utjecaj uznemiravajućih čimbenika i
osigurane odvojene nastambe, ako se radi o nedruževnim životinjama.
Članak 5.:

Skrb o životinjama obuhvaća:

njegu životinja na način da su zadovoljene sve fiziološke, etološke i druge biološke potrebe,
zaštitu od bijega životinja,
potrebne veterinarske i higijenske mjere, a osobito:
svakodnevnu kontrolu zdravstvenog stanja životinja,
kontrolu higijenske ispravnosti hrane i vode,
skladištenje, pripremanje i davanje hrane životinjama u skladu sa sanitarnim propisima,
redovito čišćenje prostora sredstvima koja nisu toksična za životinje.
Članak 6.:

Iznimno od članaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika uvjeti držanja životinja mogu se prilagoditi danim mogućnostima u sljedećim slučajevima:

ako se radi o skloništu za napuštene životinje,
ako se radi o privremenoj skrbi o bolesnim i ozlijeđenim životinjama do izliječenja,
ako je tako propisano drugim propisima.
Članak 7.:

Nepoštivanje uvjeta držanja životinja i skrbi o njima propisanih ovim Pravilnikom, smatra se mučenjem životinja.

Obilježavanje životinja (članak 8.Smile Iznimno od stavka 1. ovoga članka, obveza obilježavanja se ne odnosi na vrste iz Priloga III. Pravilnika o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim uz koje stoji napomena da su lovne vrste.

Članak 18.

Fizičke i pravne osobe koje drže životinje u zatočeništvu dužne su uvjete njihova držanja uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika.:

Prilog Pravilniku o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidencije zaštićenih životinja u zatočeništvu
Sisavci (Mammalia) - Dvojezupci (Lagomorpha)

VRSTA Broj Vanjski prostor

Površina (m2)
Vanjski prostor

Visina (m)
Unutarnji prostor

Površina (m2)
Unutarnji prostor

Visina (m)
Za svaku sljedeću jedinku

Vanjski p. (m2)
Za svaku sljedeću jedinku

Unutarnji p. (m2)
Posebni zahtjevi objašnjenje
Zečevi 2 20 m2 - - - dod. 4 m2 - 3) 6) osigurati mogućnost sakrivanja, prirodni materijal u vanjskoj nastambi (zemlja, pijesak, kora, lišće itd.)
Kunići 5 10 - - - dod. 2 m2 - 3) 6) osigurati mogućnost sakrivanja, prirodni materijal u vanjskoj nastambi (zemlja, pijesak, kora, lišće itd.)

Obrazloženje brojeva iz stupca »Posebni zahtjevi« u tablici koja se odnosi na uvjete držanja sisavaca:

3.) osigurati mogućnost sakrivanja

6.) prirodni materijal u vanjskoj nastambi (zemlja, pijesak, kora, lišće itd.)

Zaključak
Zec je divlja životinja koja nakon nekog vremena najčešće toliko podivlja u zatvorenom prostoru da dolazi do samoranjavanja i smrtnih posljedica.

Ukoliko želite othranjenog divljeg zeca zadržati kao "kućnog ljubimca", suprotno savjetima naše Udruge te suprotno potrebama ove životinje da se OBAVEZNO vrati u prirodu, tada mu zakonski morate osigurati poseban kavez površine 20 m2 na otvorenom prostoru (čak niti ova površina nije niti približno dovoljna da zadovolji njegove potrebe za kretanjem!) te u njemu omogućiti mogućnost sakrivanja, prirodni materijal u vanjskoj nastambi (zemlja, pijesak, kora, lišće itd.). U suprotnom se njegovo zadržavanje u zatočeništvu opravdano smatra mučenjem životinje što podliježe zakonskim propisima.

Ukoliko neovlašteno pokušate trgovati, ili na bilo koji način zamjeniti zeca, tada podliježete Zakonu koji i u ovom slučaju propisuje stroge kazne.

Ukoliko svjesno uzmete divlju životinju iz njezinog gnijezda, tada kršite Zakon, no

ukoliko neznanjem izuzmete divlju životinju, u ovom slučaju zeca, iz prirode, te ju nako othranjivanja vratite u prirodu , ali preko posebnog kaveza naše Udruge i to u realnom roku preporučenom na našim web stranicama, tada ne podliježete mogućim kaznama niti se vaš postupak karakterizira kao mučenje životinje, već postupcima opisanima na našim web stranicama vi životinju spašavate za što od nas možete dobiti potvrdu. Ako ste našli zeca, pobrinite se da se vrati u svoj prirodan okoliš jednako kao što biste to htjeli omogućiti fazanu, vuku, srni, i ostalim divljim životinjama.
Назад на врх Go down
http://uzgajiprodaj.forumsc.net
 
Zec u okvirima Zakona
Назад на врх 
Страна 1 of 1

Permissions in this forum:Не можете одговорити на теме у овом форуму
Uzgajanje i prodavanje zeceva :: Zecovi :: Zec u okvirima Zakona-
Скочи на: